Hasmik Sargsyan 14.09.2016
Եթե ասեմ տպավորված եմ, կնշանակի՝ ոչինչ  չեմ ասել։ Ես տեղափոխվեցի մի աշխարհ,որտեղից դժվար է դուրս գալը, թողնել-հեռանալը։
Ես ցանկանում եմ, որ այս աշխարհը հավերժ գոյատևի։
Go back